За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-34-ОС/2023 г.

  • 07 Декември 2023 |

Решение № РУ-34-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида на сечта през 2024 г., в гори, собственост на Община Ветово, стопанисвани от „Ветовска гора” ЕООД, включващо горски подотдели 99-м, 89-ж, 93-з, 93-м, 264-в, 264-г, 80-и, 80-м, 86-л, 86-м, 254-а, 264-р, 276-з, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете” и BG0000168 „Лудогорие”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия

Галерия