За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-303/25.01.2024 г.

  • 25 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. №И-303/25.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Нов кабел 20Kv от съществуващ СРС, изправен в оста на BEЛ 20kV Просена до нов БКТП, ситуиран в имот с идентификатор 80460.285.469 no КК и КР на село Червена вода за присъединяването към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електрическа централа с номинална изходна мощност 960kW с местоположение имот с идентификатор 80460.285.469 по КК и КР на село Червена вода, община Русе", с местоположение ПИ 80460.285.469 и 80460.285.470 по КККР на с. Червена вода

Галерия