За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-359/31.01.2024 г.

  • 31 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-359/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "ПУП-ПЗ за УПИ XXV -22, кв. 597 по плана ж.к. Чародейка - Г-Север, гр. Русе"

Галерия