За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-361/31.01.2024 г.

  • 31 Януари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-361/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на мачков трансформаторен пост Агропласмент", с местоположение ПИ 63427.85.42 по КККР на гр. Русе

Галерия