За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-383/01.02.2024 г.

  • 01 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-383/01.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с планоснимачен № 201, който е част от парцел XII „Озеленяване”, кв. 10 по плана на с. Пороище, община Разград, като се образува нов урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIX-201 и включването му в устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м) – „Жм”, находящ се в с. Пороище, община Разград, ул. „Тополи” № 6"

Галерия