За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-410/05.02.2024 г.

  • 05 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-410/05.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на обект ул. „Хараламби Джамджиев“ от км 0+000,00 до км 4+619,14 връзка ул. „Хараламби Джамджиев“ – път II-21 от км 0+000,00 до км 0+769,91“, с местоположение ПИ 66425.514.272, 66425.514.269, 66425.514.242, 66425.34.600 по КККР на гр. Силистра

Галерия