За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-433/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-433/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на БКТП 20/0.4 kV 1x1600 kVA с трансформатор 1000 kVA и пръсединяване СрН 20 kV“, с местоположение ПИ 15829.78.30 по КККР на с. Голямо Враново

Галерия