За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-436/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-436/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – довеждащ водопровод до поземлени имоти с идентификатори 02796.504.24, 02796.504.25, 02796.504.26, намиращи се в местност „Над селоˮ, в землището на с. Басарбово, общ. Русе“

Галерия