За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-441/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-441/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на кът за отдих и игра в парцел II от кв. 22, отреден за парк и зелени площи в с. Точилари – етап 3", с местоположение УПИ VIII-за парк и озеленяване, кв. 21 по плана на с. Точилари

Галерия