За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-444/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-444/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на парка в ПИ № 365, УПИ VIII, кв. 61 в с. Беловец /Беличица/, oбщина Кубрат"

Галерия