За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-445/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-445/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на покрив на здравна служба в с. Сеслав, oбщина Кубрат", с местоположение УПИ VII-151, кв. 21 по плана на с. Сеслав

Галерия