За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-446/07.02.2024 г.

  • 07 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-446/07.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на оградата на парка в с. Равно, oбщина Кубрат", с местоположение УПИ II-градина, кв. 40 по плана на с. Равно

Галерия