За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-619/15.02.2024 г.

  • 15 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-619/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "1. Сграда 1 – Логистичен център и Сграда 2 – Логистичен център в ПИ с идентификатор 63427.310.128 по КК и КР на гр. Русе
2. Водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 63427.310.128 по КК и КР на гр. Русе
3. Ел. захранване за ПИ с идентификатор 63427.310.128 по КК и КР на гр. Русе
4. Пътна връзка за ПИ с идентификатор 63427.310.128 по КК и КР на гр. Русе

Галерия