За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-626/16.02.2024 г.

  • 15 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-626/16.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Кабелна линия Средно напрежение от съществуващ СРС 20 kV, попадащ в уличната регулация, до новоизграден БКТП 20/0.4 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 100 kW", с местоположение УПИ I-фурна, кв. 38 по плана на с. Алеково

Галерия