За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-653/19.02.2024 г.

  • 19 Февруари 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-653/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт (частичен) на покрив на сграда - общинска собственост, в която се помещава паспортна служба в гр. Кубрат", с местоположение сгарда с идентификатор 40422.505.1419.1 по КККР на гр. Кубрат

Галерия