За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1382/04.04.2024 г.

  • 04 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1382/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за топлоснабдяване на жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5874 (УПИ XXVI-5874, кв. 418) по КККР на гр. Русе

Галерия