За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1398/04.04.2024 г.

  • 04 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1398/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива: проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ VI-9214, VII-9215, VIII-9216, кв. 40 по плана на гр. Дулово, с който трите имота да се обединят в един нов УПИ; Инвестиционен проект за обект Търговска сграда с магазини за хранителни и промишлени стоки", с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.502 по КККР на гр. Дулово

Галерия