За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1399/04.04.2024 г.

  • 04 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1399/04.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 61710.53.36 по КК и КР на гр. Разград с цел отреждане на терена като устройствената зона от разновидност Предимно производствена Пп", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.53.36 по КККР на гр. Разград

Галерия