За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1465/10.04.2024 г.

  • 10 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1465/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект към Подробен устройствен план – план-схема (ПУП-ПС) за електрификация – кабелна линия ниско напрежение (НН) 1kV за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 30 kW в поземлен имот с идентификатор 61710.501.663 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) X-663, кв. 9 по плана на гр. Разград, общ. Разград"

Галерия