За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1587/22.04.2024 г.

  • 22 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1587/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.482 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе"

Галерия