За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1591/22.04.2024 г.

  • 22 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1591/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация за ПИ с планоснимачни номера 1160 и 1161, за които е отреден парцел XXIV, кв. 21 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград"

Галерия