За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1592/22.04.2024 г.

  • 22 Април 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1592/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Разширяване на съществуващо стопанство от трайни насаждения", с местоположение ПИ 70336.30.2 по КККР на с. Суходол

Галерия