За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1759/02.05.2024 г.

  • 02 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-1759/02.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Поставяне на батерийна система, с номинална изходяща мощност до 4.5 MW, за съхранение на електрическа енергия, произведена от съществуваща и експлоатирана фотоволтаична електрическа централа", с местоположение ПИ 10803.290.878 по КККР на гр. Ветово

Галерия