За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2199/25.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2199/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Енергийно обновяване на сграда в сферата на производството - производствено помещение, находящо в гр. Русе, ул. "Свети Димитър Басарбовски" 95", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.258.45 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2198/25.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2198/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 500 kWp, разположена в ПИ с идентификатор 41143.500.2397, землище на с. Калипетрово, общ. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-2197/25.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2197/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Завишаване мощност на обект Работилница чрез монтаж на МКРУ 20 kV", с местоположение ПИ с идентификатори 04666.5.135, 04666.5.145 по КК и КР на с. Богданци, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. И-2196/25.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2196/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 61710.612.2461 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-2195/25.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2195/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сливо поле по обособени позиции - Обособена позиция 1: Път RSE-3187/RSE-1173/Малко Враново-Голямо Враново/II-21/" с местоположение от километър 0+000 при общински път RSЕ-1173, ул. Хан Аспарух до км 4+018 при кръстовището с републикански път II-21 Русе – Силистра, км. 30+251 (обхващат се улици Христо Ботев, Янтра, Цар Калоян и Васил Левски, ПИ с идентификатори 15829.70.68, 15829.18.73, 15829.20.95 по КК и КР на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-2193/25.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2193/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на част от съществуваща сграда и пристройка към нея за склад за селскостопанска техника и инвентар в поземлен имот с идентификатор 06673.44.1, местност До лозята, с. Бръшлен, общ. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. И-2192/25.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2192/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Двуетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 32874.501.2106 по КК и КР на гр. Исперих, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-2191/25.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2191/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 63427.2.3746 - новообразувано УПИ V-3746, кв. 296, ЦГЧ по плана на гр. Русе, общ. Русе, с цел изграждане на жилищна сграда с гаражи и обществено обслужващи функции на първи етаж"

Писмо до възложителя с изх. И-2190/25.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2190/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на Работилница със склад за обработка и монтаж на стъкло в Работилница със склад за обработка и монтаж на метални изделия", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.679 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2182/25.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2182/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за обект: бл. Диана, гр. Бяла, общ. Бяла, ул. "Генерал Драгомиров" 1, имот с идентификатор 07603.501.592 по КК и КР на гр. Бяла, обл. Русе"

Галерия