За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-2352-4/23.05.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за разширение на Работен център „Капсули и таблети“ – Участък 1, засягащо сграда с идентификатор 61710.503.6307.2 по КК и КР на гр. Разград

Решение № РУ-44-ПР/2024 г.

Решение № РУ-44-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг, с местоположение поземлен имот с идентификатор  38830.203.31 по КККР на с. Костанденец, община Цар Калоян, обл. Разград“

Възложители: ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ХЪРЦОИ“

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 30.05.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47295

РИОСВ - Русе отличи автори в рамките на Международния екологичен форум „Сребърна - 2024“

РИОСВ - Русе отличи десет автори на литературни творби и рисунки,  участници в съпътстващите конкурси на тема: „Планетата Земя- безценен дар“, в рамките на Международния ученически екологичен форум „Сребърна – 2024“. Тридесет и третото издание на форума бе открито днес в Силистра, като на церемонията присъстваха представителни на местната власт, академичната общност, държавни институции, представители на учебни заведения.

Директорът на инспекцията Анелия Николова приветства домакините и участниците във Форума и връчи грамоти и предметни награди на част от фаворитите. В конкурсната надпревара са се включили  120 литературни творби и 430 рисунки.

Международният ученически екологичен форум „Сребърна – 2024“ се организира от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс, под патронажа на кмета на Община Силистра. Той се провежда в навечерието на Световния ден на околната среда 5 юни. По време на форума ученици от 24 области в страната ще защитават своите екологични проекти.

В програмата на събитието е включено и посещение на Поддържан резерват „Сребърна“, който е част от мрежата „НАТУРА 2000“ и обект на Световното природно наследство на ЮНЕСКО.

Пълният списък на отличените със Специалната наградана на РИОСВ-Русе можете да видите тук.

IMG 2484 02 IMG 2479 03 IMG 2465 04

 

Уведомление с вх. № АО-2514/30.04.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2514/30.04.2024 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение от подземни води, предназначено за напояванеˮ, с местоположение поземлен имот (ПИ) с идентификатор 47336.82.67 по КККР на гр. Мартен, обл. Русе  и  възложител „Алекс транс 2010“ ЕООД

Писмо до възложителя с изх. № И-2193/29.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2193/29.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за присъединителна кабелна линия 20 kV за фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07603.912.348 по КК и КР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе (по първи вариант на трасето)"

Писмо до възложителя с изх. № И-2191/29.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2191/29.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с гараж", с местоположение ПИ 47336.501.1741 по КККР на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. № И-2189/29.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2189/29.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Ситуиране на мобилен асфалтобетонов смесител", с местоположение ПИ 07603.502.167 по КККР на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № И-2157/28.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2157/28.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.182.38 по КК и КР на гр. Русе, с цел промяна предназначението на земята и отреждане на терена като устройствената зона от разновидност Смесена многофункционална зона - разновидност 2 (Смф 2)", с местоположение ПИ 63427.182.38 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2154/28.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2154/28.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 20 kV, 250 kVA и кабелна линия 20 kV", с местоположение УПИ II-652, кв. 53 по плана на с. Зафирово

Писмо до възложителя с изх. № И-2142/28.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2142/28.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Вентилация и климатизация на кафе-аперитив Брадърс", с местоположение ПИ 63427.2.4961 по КККР на гр. Русе

Галерия