За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4749/14.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4749/14.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 67444.99.31 по КК и КР на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. И-4746/14.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4746/14.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 03808.40.16 по КК и КР на с. Беляново, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. И-4745/14.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4745/14.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 53117.128.38 по КК и КР на с. Обретеник, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. И-4743/14.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4743/14.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на трафопост тип БТКП и кабел средно напрежение 20 kV към него за захранване на поземлен имот с идентификатор 30630.40.53 по КК и КР на с. Здравец, общ. Самуил"

Писмо до възложителя с изх. И-4717/10.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4717/10.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Двуетажна сграда с обществено-обслужващо предназначение I етаж и сутерен — Бистро; II етаж — Магазин за промишлени стоки", с местоположение ПИ с идентификатор 32874.501.13 по КК и КР на гр. Исперих, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-4716/10.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4716/10.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сградно канализационно отклонение (СКО) за ПИ с идентификатор 61710.505.31 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-4709/10.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4709/10.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднафамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.177.96 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-4708/10.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4708/10.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сграда с жилищна, търговска и административна функция, гаражи и подземен паркинг", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.5.279 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-4705/10.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4705/10.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатори 63427.154.3 и 63427.154.4 по КККР на гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-4704/10.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4704/10.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 03808.40.26 по КК и КР на с. Беляново, общ. Ценово

Галерия