За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-4701/10.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4701/10.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на магазин за промишлени стоки и автомивка с една клетка", с местоположение ПИ с идентификатор 32874.502.1295 по КК и КР на гр. Исперих, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-4700/10.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4700/10.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.398.1 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

РИОСВ-Русе провери сигнал за замърсяване на река Бели Лом в Кривня

Експерти на РИОСВ-Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“ извършиха съвместна проверка по сигнал за замърсяване на река Бели Лом край село Кривня, община Ветово, вследствие дейността на дестилерия.

На място са установени следи от  нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води в реката, изхвърлени джибри и др. разградими отпадъци. 

На собственика на дестилерията са дадени са предписания за незабавно преустановяване използването на канала, отвеждащ отпадъчните води във водоприемника, както и осигуряване на трайното му прекъсване.  

Предстои последващ контрол за спазване на даденото предписание.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.), за ИП с възложител ДП „Пристанищна инфраструктураˮ.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за “Изграждане на съоръжения против заливане на терминал Русе-запад при високи води на р. Дунав“

Възложител – ДП „Пристанищна инфраструктураˮ

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  

registers.moew.government.bg/ovos/lot/45525

  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе.

 

 

Изходящ № АО-5272-(5)/09.11.2023 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 41143.503.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра

Решение № РУ-57-П/2023 г.

Решение № РУ-57-П/2023 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение - “Монтаж на оборудване на съд за нативно нишесте Н 255 в цех „Пълначно сухи продукти“ в сграда с идентификатор 61710.506.26.48 по КК и КР на град Разград ”.

Заявител – „АДМ Разград“ ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.11.2023 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41887

Писмо до възложителя с изх. И-4693/09.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4693/09.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението и преустройство на част от съществуващ автосервиз в ПИ с идентификатор 47336.63.376 по КК и КР на гр. Мартен, общ. Русе, в автомивка"

Писмо до възложителя с изх. И-4687/09.11.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4687/09.11.2023 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на жилищна сграда и стопанска постройка в ресторант с лятна и зимна градина и допълващо застрояване", с местоположение УПИ XVIII-914, кв. 77 по плана на с. Обретеник

Галерия