За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2099/27.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2099/27.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Кабелна линия СрН 20 kV за присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с мощност 375 kW", с местоположение УПИ XIX-1136, кв. 4 по плана на с. Ново село

Писмо до възложителя с изх. № И-2098/27.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2098/27.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен водопровод по ул. Янтра с тръби от ПЕВП Ф90 мм, с цел водоснабдяване", с местоположение УПИ XXI-1614, кв. 121 по плана на с. Тетово

Писмо до възложителя с изх. № И-2057/22.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2057/22.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда с гараж", с местоположение УПИ XI-598, кв. 4 по плана на с. Беловец

Писмо до възложителя с изх. № И-2056/22.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2056/22.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда", с местоположение УПИ III-537, кв. 51 по плана на с. Лъвино

Писмо до възложителя с изх. № И-2049/22.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2049/22.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация на ул. Втора с о.т 16 - о.т. 14 - о.т. 15 - о.т. 13 - о.т. 12 и ул. Четвърта с о.т. 8 - о.т. 8а - о.т. 10 - о.т. 29 в с. Търновци, общ. Тутракан"

Писмо до възложителя с изх. № И-2048/22.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2048/22.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на поземлени имоти с планоснимачни номера 157 и 159, за които са отредени парцели IX-157 и VI-159, VII-159, кв. 13 по плана на с. Топчии, общ. Разград, обл. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-2047/22.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2047/22.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XVIII-693 и УПИ XXVIII-1495, кв. 1015 по плана на кв. ИПЗ, гр. Русе, общ. Русе", с местоположение УПИ XVIII-693 и УПИ XXVIII-1495, кв. 1015 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2039/21.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2039/21.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на част от съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на уличното платно на ул. „Райна Княгиня“ в с. Нова Черна от о.т. 86 до о.т. 92"

Писмо до възложителя с изх. № И-2038/21.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2038/21.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на съществуващ водопровод и благоустрояване на ул. „Хемус“ от о.т. 223 (ул. „Исперих“) – о.т. 280 – о.т. 231- о.т. 275 – о.т 233 до кръстовището с ул. „Мусала” в гр. Тутракан"

Галерия