За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 218/28.01 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 218/28.01 2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на първи и втори етаж на административна сграда в пералня и шивашки цех” с местоположение УПИ ІІ, кв. 37- стопански двор на град Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 217/28.01. 2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 217/28.01. 2015 г., относно ИП/ПП за „Външно ел. захранване на базова станция  № RAZ0048 - Пчелина” с местоположение ПИ №002078 в землището на село Пчелина, Община Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 216/28.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  216/28.01.2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план -  План за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел изграждане на жилищна сграда с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.159.87 по КК и КР на град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 215/28.01. 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 215/28.01. 2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план -  План за изменение на улична регулация  (ПУП-ИПУР) на улично кръстовище на събирателна улица "Индустриален парк Русе" и довеждащ път при ОТ 9482, на територията на местност "Слатина", гр. Русе с местоположение улици с идентификатори 63427.85.12 и 63427.98.34 по КК и КР на град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 200/27.01.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. №  200/27.01.2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план -  План за застрояване (ПУП-ПЗ) за част  от ПИ 177009 с площ 3931 кв. м( общо 14,145 дка), местност "Пундев Баир" село Николово , Община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 199/27.01 2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 199/27.01 2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план -  План за регулация (ПУП-ПР) за поземлен имот  63427.9.1331,кв.51 в квартал Долапите, град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 198/27.01.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  198/27.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и външно стълбище на съществуваща сграда филиал на "Банка ДСК" ЕАД  и изгребна яма” с местоположение УПИ  V-844, кв. 59 по плана на град Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 197/27.01. 2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 197/27.01. 2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на девет броя силози  с обем 3 00 куб. м. всеки  на територията на съществуваща складова база в гр. Борово” с местоположение поземлен имот  с идентификатор 05611.1.2151 по КК и КР на гр. Борово

Писмо до възложителя с изх. № 196/27.01.2015 2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 196/27.01.2015 2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план -  План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и работен устройствен план (РУП) на поземлен имот  с идентификатор 63427.2.1296 в кв. 283 по КК и КР на гр. Русе, с цел надстрояване на съществуваща жилищна сграда и провеждане на регулационните линии по кадастралните граници на имота 

Писмо до възложителя с изх. № 195/27.01.2015 г

Писмо до възложителя с изх. № 195/27.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на бистро с капацитет до 50 посетители” с местоположение УПИ  V-267, кв. 37 по плана на село Голям Поровец , Община Русе

Галерия