За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 319/09.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  319/09.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 61710.606.5140 по кадастрална карта на гр. Разград”

Писмо до възложителя с изх. № 318/09.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  318/09.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ VIII-2008, кв. 108 по плана на гр. Дулово, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 317/09.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  317/09.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на модулна газ станция” с местоположение:  УПИ  I, кв. 165 а по плана на промишлена зона гр. Исперих, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 308/05.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  308/05.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 30630.31.18, с. Здравец, община Самуил”

Изходящ № АО 5706/05.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води, предназначено за водовземане” с местоположение: ПИ с №  2212 по кадастралния план на гр. Бяла 

Изходящ № AO 454/05.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 10 000 бр.” с местоположение: ПИ с № 30630.40.340 по КК и КР на ц. Здравец, община Самуил

Изходящ № АО 369/04.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 24 000 броя птици" с местоположение: УПИ ІІ, кв. 137, по плана на гр. Цар Калоян  

Галерия