За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3279/02.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3279/02.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на част от жилищна сграда в кафе – аперитив”, с местоположение УПИ VI-407, кв. 37, с. Дряновец, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3278/02.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3278/02.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на електрозахранване на сгради на транспорта, включващо кабелна линия 20 кVA, монтаж на МТТ 63 кVA и кабелна линия ниско напрежение от МТТ до сградата” с местоположение на трасето от ЖР стълб на ВЕЛ 20 kV “Лъвино” до поземлен имот с идентификатор 32874.201.214, гр. Исперих, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3277/02.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3277/02.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на част от съществуващ цех в ремонтна работилница със склад” с местоположение имот № 63427.3.165, гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3265/01.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3265/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ: изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на УПИ XI-6 и УПИ X-5,кв. 11 по плана на с. Голямо Враново, община Сливо поле, като в УПИ XI-6 се предвижда ново застрояване - гараж за селскостопанска техника, а в УПИ X-5 се предвижда ново застрояване - гараж за автомобили и стопанска сграда за съхраняване на инвентар и инвестиционен проект за изграждане на Гараж за селскостопанска техника в УПИ XI-6, кв.11 по плана на с. Голямо Враново”

Писмо до възложителя с изх. № 3264/01.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3264/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) и промяна предназначението на земята на поземлен имот с идентификатор 61710.612.4147 по КК на гр. Разград, с цел изграждане на жилищна сграда с гараж и малък басейн” с местоположение поземлен имот № 61710.612.4147, гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3263/01.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3263/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”, с местоположение имот  № 010058, с. Средоселци, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 3262/02.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3262/02.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Преустройство на жилищна сграда в магазин за хранителни стоки”, с местоположение УПИ II-284, кв. 20, с. Полско Косово, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 3261/01.12.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3261/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на самостоятелен търговски обект в сграда в магазин за промишлени стоки” с местоположение имот  № 61710.505.539, гр. Разград, община Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3260/01.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3260/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за  “Изграждане на базова станция за мобилни услуги”, гр. Русе, бул. Липник 72, бл. Енергетик 1, вх. 1

Галерия