За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3259/01.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3259/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на базова станция за мобилни услуги” с местоположение  имот  № 66425.501.8924.10, гр. Силистра, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 3258/01.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3258/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изграждане на надстройка на съществуваща жилищна сграда и пристройка на три етажа към нея” с местоположение имот  № 63427.5.763, гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3257/01.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3257/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на поземлен имот с идентификатор 63427.2.1173 и изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 16 до о.т. 15 и от о.т. 15 до о.т. 29 в кв. 4 по плана на гр. Русе”, гр. Русе, община Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 3256/01.12.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3256/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - изменение план за регулация (ПУП-ИПР), с който да се измени дворищно - регулационната граница между УПИ VIII-785 и IX-786 в кв. 38 по кадастралния план на село Николово, Община Русе”  

Писмо до възложителя с изх. № 3255/01.12.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3255/01.12.2014 г., относно ИП/ПП за “Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ПУП-ИПР) за УПИ III-169, IV-170 и X-166, кв. 21 по плана на с. Стамболово, общ. Сливо поле” 

Писмо до възложителя с изх. № 3248/28.11.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 3248/28.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Преустройство на съществуваща сграда в аптека, медицински кабинет, кафе - сладкарница и пристройка на гараж” с местоположение  УПИ III-1972, кв. 47, гр. Дулово, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3247/28.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3247/28.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Въвеждане в експлоатация на инсталация за калибриране (шлайфане) на керамични плочки с локално пречиствателно съоръжение за оборотни води към съществуващ завод за фаянс и подова керамика”с местоположение  имот № 63427.333.95, гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 3246/28.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3246/28.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ LX по регулационния план на "ТМ" АД, с цел обособяване на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ СХII, който да обхваща съществуващо силозно стопанство и УПИ LX, който включва съществуващата кейова стена”, гр. Русе, община Русе  

Писмо до възложителя с изх. № 3226/26.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3226/26.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Строеж на двуетажна жилищна сграда” с местоположение имот № 24030.501.9218, гр. Дулово, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 3208/25.11.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3208/25.11.2014 г., относно ИП/ПП за “Модернизация на съществуващи сгради за отглеждане на свине, изграждане на едно ново хале за отглеждане на свине и два броя торовместилища - силозен тип, текущ ремонт на съществуващи сгради за отглеждане на свине и санитрано - битови възли, благоустрояване на незастроени площи” с местоположение  имот № 000021 и № 000089, гр. Исперих, община Исперих

Галерия