За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 07/05.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 07/05.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на търговски обект - магазин за промишлени стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.533 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 06/05.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  06/05.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.179.18 по КК и КР на гр. Русе, предвиждащ изграждане на сгради със селскостопанско предназначение” 

Писмо до възложителя с изх. № 05/05.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 05/05.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Аварийно-възстановителни работи по покрива на сградата на ЦДГ "Слънчо", с. Пиргово” с местоположение УПИ V-1088, кв. 35 по плана на с. Пиргово, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 04/05.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 04/05.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на павилион за закуски и кафе-сладкарница” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1019 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 03/05.01.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 03/05.01.2015 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин в занимателен езиков детски център с почасово гледане на деца” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.1.70 (самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.70.1.36) по КК и КР на гр. Русе

Решение № РУ-01-ОС/2015 г.

Решение № РУ-01-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: лан - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2015 г. в гори, собственост на Община Кубрат за горски подотдели 55-б, 55-е, 57-а, 57-б, 26-к, 26-м, 26-н, 27-а, 27-б, 27-г, 27-д, 106-г, 109-г, 17-д, 172-б, 173-б, 185-и, 187-г, 188-б, 190-б, 191-и, 192-в, 192-з, 193-в, 197-а, 197-б, 201-в, 201-г, 181-в, 182-в, 182-г, 222-г, 226-г, 226-ж, 243-е, 111-к, 113-г, 113-л, 120-в, 121-г, 122-а, 122-г, 123-е, 33-е, 34-и, 35-ж, 44-а, 44-в, 54-б, 6-е, 9-ж, 10-и и 131-б.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 “Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 “Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 4 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 4 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Изграждане на малък рибарник за интензивно отглеждане на дъгова пъстърва, включващ четири броя бетонови басейни и сграда за битови нужди”, с местоположение: имот с № 000271 в землището на с. Писанец, общ. Ветово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  12.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 3 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 3 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Изграждане на дневен център за стари хора в кв. „Родина 1”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.5.1220 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  12.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ- 2 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 2 -ПР/2015 г.. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението; социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе”, с местоположение: поземлени  имоти с идентификатори  63427.5.931 и 63427.5.932 по по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  12.01.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия