За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-13-ОС/2014 г.

Решение № РУ-13-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Изграждане на водопроводни отклонения в гробищни паркове в землищата на селата Кривина и Ценово, община Ценово, област Русе и водопроводно отклонение за горски и ловен кантон в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе”, с местоположение поземлени имоти с номера 000017 и 000020 в землището на с. Кривина, община Ценово, 000318 и 000322 в землището на с. Ценово, община Ценово и 000081, 000088, 000092, 000109, 000142, 000148, 000154, 000156, 000544, 000550, 000551 и 071010, в землището на с. Караманово, община Ценово.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000233 “Студена река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0000610 “Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 2398/22.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2398/22.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Кабинет за кинезитерапия и павилион за закуски” с местоположение УПИ III-1026, кв. 54 по ПУП на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2397/22.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2397/22.08.2014 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на ТП ДГС Сеслав - гр. Кубрат” с местоположение ПИ с №000062 в землището на с. Къпиново

Писмо до възложителя с изх. № 2383/22.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2383/22.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за изкупуване на хартия и пластмаса” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 66425.501.3029 и 66425.505.5 по КК и КР  на гр. Силистра

Галерия