За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2920/24.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2920/24.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабелно ел. захранване 20 kV и МТТ 20/0,4 kVA” с местоположение на трасето от ЖР №11 до ПИ с идентификатор 61710.509.502 по плана на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2919/24.10.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2919/24.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградна газова инсталация за отопление и битови нужди на административна част, шоурум, работилница и складова база” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.827 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2918/24.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2918/24.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда с гараж, работилница, открит басейн и ограда с височина до 2,20м.” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.4361 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2917/24.10.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2917/24.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща административна сграда в кабинет за индивидуални лекарски практики, медико-техническа лаборатория, аптека, дентален кабинет и медицински център” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1311 по КК на гр. Русе

Решение № РУ-16-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-16-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Общински план за развитие на община Ценово за периода 2014–2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.11.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-15-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-15-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Цар Калоян за периода 2014 – 2020 г.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.10.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-14-ЕО/2014 г.

Решение № РУ-14-ЕО/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с номер 080009 в землището на гр. Сеново, Община Ветово, предвиждащ промяна на предназначението и отреждане на земята за производствени и складови дейности с цел създаване на устройствена основа за изграждане на обслужваща сграда и автокантар. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.10.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-24-П/2014 г.

Решение № РУ-24-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.) за План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство „Дунав” – гр. Русе,с местоположение:част от поземлени имоти №№ 000202 в землището на с. Табачка, община Иваново, с площ 18.0 ха, 000033 в землището на с. Сваленик, община Иваново, с площ 45.4 ха и 000055 в землището на с. Нисово, община Иваново, с площ 15.5 ха.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 81 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 81 -ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на варовици от концесионна площ “Тикенлика” в землището на с. Коларово, общ. Главиница”, с местоположение: землище с. Коларово, общ. Главиница, площ от 212.588 дка с координати в система 1970 г.:

x                       y

1. 4775000       9557830

2. 4775440       9557985

3. 4775865       9558470

4. 4775715       9558680

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  19.11.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ- 80 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 80 -ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - Преустройство на съществуваща складова база и изграждане на инсталация за производство на обезмаслител “ЕК-60” със складово стопанство за съхранение на готов продукт, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 41143.506.12 (сграда с идентификатор 41143.506.12.1) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  19.11.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия