За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1392/19.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1392/19.05.2014 г., относно ИП/ПП за Благоустрояване на междублоково пространство и изграждане на спортно игрище и прилежащи площи за тихи игри, отдих и почивка, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.3241 по КК и КР на гр. Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 1391/19.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1391/19.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на плувен комплекс, с местоположение УПИ ІІ-808; 841; 842; 843, кв. 82 по плана на гр. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1390/16.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1390/16.05.2014 г., относно ИП/ПП за Реконструкция и рехабилитация на Градски стадион - гр. Цар Калоян с местоположение УПИ І-1703, кв. 74 по плана на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 1389/16.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1389/16.05.2014 г., относно ИП/ПП за Външно ел. захранване 1kV на обект "Промишлени сгради" с местоположение от ТП Космос до УПИ ХІ-21, кв. 12 (61710.501.607) по плана на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1388/16.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1388/16.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изготвяне на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІ-390, кв. 28, по плана на с. Сеслав, община Кубрат, с цел разделянето му на УПИ ХІ-390 - за нискоетажно жилищно строителство и УПИ ХV-390-за комплексно обществено обслужване

Писмо до възложителя с изх. № 1377/16.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1377/16.05.2014 г., относно ИП/ПП за Промяна на предназначението на мебелен магазин в кафе-аператив и игрална зала, с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.9080 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1376/16.05.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 1376/16.05.2014 г., относно ИП/ПП за Ревитализация на културното наследство - музей Баба Тонка, музей Захари Стоянов и Пантеон на Възрожденци, с местоположение ПИ с идентификатори 63427.2.901, 63427.2.896 и  63427.2.4792 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1375/15.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1375/15.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-33 и УПИ ХVІ-33, кв. 35, по плана на с. Стамболово, общ. Сливо поле и изграждане на склад за селскостопански инвентар

Писмо до възложителя с изх. № 1373/15.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1373/15.05.2014 г., относно ИП/ПП за Външно ел. захранване 1kV на обект "Надстройка на търговски обект" с местоположение от РК № 9 на ТП Тимок до УПИ V, кв. 38, по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1372/15.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1372/15.05.2014 г., относно ИП/ПП за Изграждане на жилищна сграда с гаражи, магазини и офиси и външни ВиК връзки, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5628 по КК и КР на гр. Русе

Галерия