За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 350/11.02.2015 г

Писмо до възложителя с изх. №  350/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на технически проект за изграждане на пристройки - навеси за селскостопанска техника и инвентар” с местоположение: УПИ VIII, кв. 68 по регулационния план на с. Кацелово, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 349/11.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  349/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда и работилница за паметни плочи” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.15.476 по КК и КР на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 348/11.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  348/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „ Промяна предназначението на съществуващи сгради с идентификатори 63427.2.492.1,  63427.2.492.2 и 63427.2.492.3 – “друг вид сгради за обитаване” в ресторант” с местоположение:  поземлен имот с идентификатор 63427.2.492 по КК и КР на гр. Русе, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 347/11.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  347/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на търговски обект на един етаж” с местоположение поземлен имот с идентификатор  66425.501.3220 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 346/11.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  346/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж” с местоположение: УПИ VI-242, кв. 22 по плана на село Професор Иширково, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 345/11.02.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. №  345/11.02.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна пристройка към съществуваща жилищна сграда” с местоположение: УПИ IX-2009, кв 108 по ПУП на гр. Дулово 

Решение № РУ- 15 -ПР/2015 г.

Решение № РУ- 15 -ПР/2015 г. . за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Организиране на производство на обезмаслител ЕК-60 в съществуваща промишлена сграда”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 00895.506.58 (сграда с идентификатор 00895.506.58.1) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  23.02.2015 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 119/10.02.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на водовземно съоръжение – сондажен кладенец с цел капково напояване на 200 дка овощни насаждения”, с местоположение: имот с № 039022 в землището на с. Стрелково, общ. Кайнарджа” 

Галерия