За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3700/28.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на обслужваща сграда”, с местоположение: имот с № 080009 в землището на гр. Сеново, общ. Ветово 

Изходящ № АО 3700/28.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на обслужваща сграда”, с местоположение: имот с № 080009 в землището на гр. Сеново, общ. Ветово 

Изходящ № АО 3945/25.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението и пристройка към склад за селскостопански инвентар в семейна ферма за отглеждане на 25 бр. едър рогат добитък”, с местоположение имот № 000301 в землището на с. Босна, общ. Ситово

Изходящ № АО 3826/25.08.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение на отпадъци от ОЧЦМ и център за разкомплектоване на излезли от употреба МПС”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.903 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2422/26.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2422/26.08.2014 г., относно ИП/ПП за „ Подобект - площадкови ВиК и електрозахранващи мрежи (участък с дължина 44,20м.) към инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, компостиране на органични отпадъци и линия за сепариране” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 66425.14.32 и 66425.14.122 в землището на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2421/26.08.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2421/26.08.2014 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на гараж за селскостопанска техника” с местоположение УПИ VI-48, Кв. 10 по плана на село Главан, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2420/26.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2420/26.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващо помещение в цех за сладкарски изделия” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.153 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2419/26.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2419/26.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на измервателни линии за летен разход на ГРС Русе-Запад” с местоположение имот с идентификатор 63427.310.69 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2418/26.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2418/26.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес за селскостопански машини и инвентар” с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.501.3693 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2417/26.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2417/26.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин № 6 в аптека за лекарствени продукти” с местоположение самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.167.1.52 по КК и КР на гр. Русе

Галерия