За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-17-П/2014 г.

Решение № РУ-17-П/2014 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 5000 kW на площ от 48,882 дка”,с местоположение: имоти с №№ 000561 и 000563 в землището на с. Черногор, общ. Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Решение № РУ-39-ПР/2014 г.

Решение № РУ-39-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Оптимизация на производствения процес и замяна на до 20% от използваното твърдо гориво- въглища с биомаса (слънчогледови люспи, дървесен чипс и други растителни отпадъци от селското и горското стопанство), с цел съвместно изгаряне в горивната инсталация на „Топлофикация – Русе” ЕАД, в т.ч. монтиране на система за транспортиране и предварителна подготовка на биомаса”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.37 по кадастралната карта на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.05.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 1632/21.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Добив на варовици от концесионна площ “Тикенлика” в землището на с. Коларово, общ. Главиница, обл. Силистра”  

Изходящ № АО 2344/19.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за Изграждане на инсталация за газификация и втечняване на тежко гориво от материали по Стандарт СД CEN/TS 14243 (материали получени от излезли от употреба гуми)”, с местоположение имот с номер 000279 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Изходящ № АО 2337/16.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Газова инсталация за захранване на производствени помещения за технологични нужди – машина за сушене на скални материали” с местоположение: ПИ с номер 000223 в землището на с. Басарбово, общ. Русе  

Изходящ № АО 1809/16.05.2014 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ ІІ-965, кв. 2, по регулационния план на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле, с цел изграждане на манипулационна за преработка и съхранение на плодове и зеленчуци, инсталация за изгаряне на биомаса - слънчоглед и слама и 2 бр. водогрейни котела и склад с общо предназначение” с местоположение: УПИ ІІ-965, кв. 2, по регулационния план на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле

Решение № РУ-04-ОС/2014 г.

Решение № РУ-04-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Община Разград за горски подотдели 183-г, 184-в и 189-г, съгласно Горскостопански план на Община Разград от 2012 г. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-03-ОС/2014 г.

Решение № РУ-03-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор № 63427.180.14 (нива) по кадастралния план и кадастралните регистри на гр. Русе, предвиждащ промяна на предназначението на земята и изграждане на открити складови площи и обществено-обслужваща сграда за нуждите на дружеството.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), променена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 1341/13.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1341/13.05.2014 г., относно ИП/ПП за Ремонт на плочест водосток L=4,00 м по ул. "Димитри Филипенко" с местоположение УПИ ІV-читалище, кв. 24, по плана на с. Професор Иширково, общ. Силистра

Галерия