За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1532/31.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1532/31.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на гараж в пункт за диагностика и ремонт на МПС” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.502.6381 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1514/30.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1514/30.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес за селскостопанска техника и инвентар” с местоположение имот с № 102012 в землището на с. Белица, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1513/30.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1513/30.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Външно ел. захранване за жилищна сграда с офиси, кафе-бар и снек-бар” с местоположение УПИ II-1687, кв. 245 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1512/30.05.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1512/30.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПР на поземлен имот с идентификатор 63427.9.693 по КК и КР на гр. Русе, с цел обособяване на нов урегулиран поземлен имот по имотни граници и улична регулация” 

Писмо до възложителя с изх. № 1511/30.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1511/30.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 63427.8.42 в гр. Русе, чрез преоборудване и монтаж на нов трансформатор, полагане на нов ел. кабел 20 kV с дължина 162 м за захранване на трафопоста” 

Писмо до възложителя с изх. № 1510/30.05.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1510/30.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от съществуваща жилищна сграда във физкултурен салон” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.334 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1509/30.05.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1509/30.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопански план за гори, собственост на Община Лозница в териториалния обхват на ТП ДГС "Разград"” с местоположение землището на с. Студенец, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № АО 2515/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 2515/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопански план за периода 2014-2023 г. за гори, собственост на "Северагро" ЕООД, в териториалния обхват на ТП ДГС "Сеслав" - гр. Кубрат” с местоположение землището на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 1498/28.05.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1498/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ ПУП-ПЗ за имот № 050016 в землището на с. Срацимир, общ. Силистра, с цел изграждане на хладилни камери и производствено-складови помещения към съществуваща кланица” с местоположение имот с № 050016 в землището на с. Срацимир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1497/28.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1497/28.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от жилищна и стопанска постройки и пристройка към тях за жилищни нужди” с местоположение ПИ с идентификатор 41143.500.1451 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Галерия