За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2383/22.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2383/22.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за изкупуване на хартия и пластмаса” с местоположение поземлени имоти с идентификатори 66425.501.3029 и 66425.505.5 по КК и КР  на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2379/21.08.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2379/21.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка-навес за съхранение на селскостопанска техника” с местоположение имот с идентификатор 41143.503.24 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2378/21.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2378/21.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Подготовка за повторна употреба на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба моторни превозни средства” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.853 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2378/21.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2378/21.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Подготовка за повторна употреба на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба моторни превозни средства” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.853 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2377/21.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2377/21.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар” с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.505.337 по КК и КР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 2376/21.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2376/21.08.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПР за УПИ VI-711 и УПИ VII, кв. 79 по плана на с. Острово, общ. Разград с цел изграждане на обществено обслуваща сграда - кафе аперитив, магазин, игрална зала и жилище”

Писмо до възложителя с изх. № 2375/21.08.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2375/21.08.2014 г., относно ИП/ПП за „Пристройка за външен асансьор към масивна сграда - здравно заведение” с местоположение сграда с идентификатор 66425.501.2620.4 по плана на гр. Силистра 

Галерия