За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-57-ПР/2014 г.

Решение № РУ-57-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изготвяне на технически проект за изграждане на следните обекти: реконструкция и промяна предназначението на овчарник в телчарник за 140 телета; телчарник за 460 телета; телчарник за 100 телета; силажна яма 700 кв.м и разширение на силажни ями”, с местоположение имот с № 000143 в землището на с. Севар, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-55-ПР/2014 г.

Решение № РУ-55-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води, с цел напояване на земеделски земи”,с местоположение имот с № 000143 в землището на с. Севар, общ. Кубрат.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-54-ПР/2014 г.

Решение № РУ-54-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване, съхраняване и разкомплектоване на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)”,с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.167.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ – Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.08.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 2199/31.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2199/31.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на част от северозападното крило на обект №7 в смесен магазин” с местоположение самостоятелен обект с идентификатор 40422.505.3111.26.7 по КК и КР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2198/31.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2198/31.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПР за УПИ VIII-514 и УПИ X-519, кв. 81 по ИПР на гр. Мартен, общ. Русе, с цел към УПИ X-519 да се придадат 307 кв.м. от УПИ VIII-514” 

Писмо до възложителя с изх. № 2197/31.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2197/31.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Строеж на кафе-бар, фризьорски салон, магазин за промишлени стоки и жилище” с местоположение УПИ XI-218 "обществено обсл.", кв. 8 по ПУП на с. Окорш, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2196/31.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2196/31.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 63427.145.11 по КК и КР на гр. Русе с цел създаване на устройствена основа за свободно застрояване на едноетажна обслужваща сграда - работилница” 

Писмо до възложителя с изх. № 2195/31.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2195/31.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за стъкла” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.229 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2194/31.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2194/31.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПР, който предвижда изместване на общата граница между УПИ V-384 и УПИ III-386, кв. 43 по плана на с. Семерджиево, общ. Русе, като към УПИ V-384, кв. 43 се придават 200,9 кв.м.” 

Писмо до възложителя с изх. № 2193/31.07.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2193/31.07.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПРЗ за УПИ II-485, кв. 40 по плана на с. Червена вода, общ. Русе, с цел разделяне на два урегулирани поземлени имота и застрояване с двуетажни жилищни сгради”

Галерия