За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2694/01.10.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2694/01.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот № 114339 в землището на с. Черник, община Дулово”

Писмо до възложителя с изх. № 2693/01.10.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2693/01.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Временно ползване на имот (частна общинска собственост) за съхранение на земни маси и строителни отпадъци, получаващи се от големи инфраструктурни проекти на територията на гр. Силистра” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.13.189 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2685/30.09.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2685/30.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ XII-439, кв. 49 по плана на с. Красен, община Иваново за създаване на устройствена основа за изграждане на къща за гости със заведение за обществено хранене и гараж” 

Писмо до възложителя с изх. № 2684/30.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2684/30.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ II, кв. 22 по плана на гр. Силистра за обособяване на нов УПИ VII-2251, съставляващ поземлен имот с идентификатор 66425.500.251 по КК и КР на гр. Силистра” 

Писмо до възложителя с изх. № 2683/30.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2683/30.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда и ограда” с местоположение УПИ IV-44, кв. 13 по плана на с. Стефан Караджа, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2682/30.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2682/30.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Допълващо застрояване за кафе-бар и преустройство на жилищна сграда в стаи за гости” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1043 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2681/30.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2681/30.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ), с което се предвижда обединяване на УПИ VI-397 и УПИ V-398 в нов УПИ ХХIX-1854, кв. 17 по плана на с. Червена вода, община Русе и промяна предназначението от жилищно в производствено-складово предназначение за изграждане на склад за селскостопанска техника и инвентар” 

Галерия