За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2717/20.08.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2717/20.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Подобряване достъпа до основни услуги на населението на Община Лозница, чрез реконструкция на общински пътища и рехабилитация на водоснабдителни мрежи” с местоположение имоти: 000064 и 000066 в землището на с. Тръбач; 000070 в землището на с. Чудомир, 000084 и 000152 в землището на с. Сейдол, 000067 в землището на с. Студенец, 000213 и 000212 в землището на с. Гороцвет, 000258 в землището на с. Каменар, 24092.501.459 в с. Бели Лом и улици: Камчия в с. Студенец, Хр. Смирненски, Димчо Дебелянов, Йордан Йовков и Елин Пелин в с. Гороцвет, Н. Й. Вапцаров в с. Градина, Стара планина в с. Ловско, Иван Вазов в с. Веселина, община Лозница

Решение № РУ-58-ПР/2013 г.

Решение № РУ-58-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Обособяване на Автоцентър за изкупуване, приемане, демонтаж и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и продажба на авточасти за повторна употреба”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.8.899 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.08.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-57-ПР/2013 г.

Решение № РУ-57-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, изграждане на маслоуловителна шахта /колектор/, склад и навес за съхраняване на производствените и опасни отпадъци от разкомплектоването”, с местоположение: ПИ с идентификатор № 61710.503.6392 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.08.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-59-ПР/2013 г.

Решение № РУ-59-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Разширение на склад за течни горива чрез придаване на нова площ към имота, изграждане на ново складово стопанство и монтиране на инсталация за дехидратация на отпадни води от промивка на опаковки, бутилки и цистерни, съдържащи минерални масла и нефтопродукти, за обезводняване на мазут и петролни деривати”, с местоположение: имот с № 009046 в землището на гр. Мартен.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.08.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 2696/15.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2696/15.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на инсталация за производство на дървени въглища по ретортен способ, състояща се от три броя пещи всяка с обем 2 куб. м” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.522.105 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2695/15.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2695/15.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за създаване на устройствена основа с цел изграждане на жилищна сграда, гараж и ограда в ПИ с иденификатор 41143.500.2387 по КК и КР на с. Калипетрово”

Писмо до възложителя с изх. № 2694/15.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2694/15.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща GSM базова станция в GSM/UMTS станция RSE 0077- Босилковци” с местоположение имот 099066 в землището на с. Босилковци

Писмо до възложителя с изх. № 2693/15.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2693/15.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща GSM базова станция в GSM/UMTS станция” с местоположение УПИ XXXIII, кв. 63 по плана на с. Тетово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2692/15.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2692/15.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща GSM базова станция в GSM/UMTS станция RSE 0031-KTM” с местоположение УПИ XCIV по регулационния план на ТМ АД – Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2691/15.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2691/15.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Благоустрояване на ЦГЧ - II етап” с местоположение части от кв. 93, 44, 84, 82, 48, 99, 78, 76 по ПУП на гр. Завет

Галерия