За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2690/15.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2690/15.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоари” с местоположение ул. "Хр. Ботев", "Кънчо Бакалов", "Първи май", "Дунав” в с. Обретеник, общ. Борово

Писмо до възложителя с изх. № 2689/15.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2689/15.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на 299 дка трайни насаждения от орехи, изграждане на ограда и закупуване на земеделска техника за нуждите на земеделското стопанство” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.128.89 по КК и КР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2659/15.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2659/15.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от съществуваща детска градина в шивашки цех” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.2002 по КК и КР на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2658/15.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2658/15.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на въздушна кабелна разпределителна мрежа за електронни съобщения” с местоположение с. Бабово, с. Голямо Враново, с. Сливо поле, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 2657/15.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2657/15.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на обществена зелена площ и изграждане на площадка за детски игри и кът за отдих” с местоположение УПИ I-парк, кв. 41 по плана на с. Веселец, общ. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 2656/15.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2656/15.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на обществена зелена площ и изграждане на площадка за детски игри и кът за отдих” с местоположение кв. 37 по ПУП на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 2655/15.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2655/15.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на обществена зелена площ и изграждане на площадка за детски игри и кът за отдих” с местоположение кв. 1, 5, 6, 13, 16, 17 по ПУП на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 2654/15.08.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 2654/15.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на обществени зелени площи в околоблоково пространство и изграждане на площадка за детски игри” с местоположение кв. 98, 133, 134 по ПУП на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 2653/15.08.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 2653/15.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на градски стадион - част от кв. 93” с местоположение кв. 93 по ПУП на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 2652/15.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2652/15.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 66425.509.18 по КК на гр. Силистра, с цел промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда”

Галерия