За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2650/14.08.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2650/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот 026016 в землището на с. Алеково, общ. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 2649/14.08.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2649/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Откриване на автосервиз” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.169.566 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2649/14.08.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2649/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Откриване на автосервиз” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.169.566 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2648/14.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2648/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на минаре към съществуваща джамия” с местоположение УПИ X-218, кв. 32 по плана на с. Сейдол, общ. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 2647/14.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2647/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и ремонт на покрив на административна сграда” с местоположение УПИ XXXII, кв. 29, Промишлена зона – Запад – гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2646/14.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2646/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на център за продажба и смяна на автомобилни гуми” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7272 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2645/14.08.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2645/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ V-340, УПИ VI-339 и УПИ IV-339, кв. 49 по плана на с. Беловец, общ. Кубрат и образуване на нови УПИ 339 и 340, с цел отреждането на УПИ 340 за производствени и складови дейности”

Писмо до възложителя с изх. № 2644/14.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2644/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда и гараж” с местоположение имот 501.1530 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2643/14.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2643/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Модернизация и реконструкция на сградата на читалище "Просвета 1910"” с местоположение УПИ I-548, кв. 56 по плана на гр. Глоджево, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2642/14.08.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2642/14.08.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на ферма за отглеждане на червени калифорнийски червеи” с местоположение ПИ с идентификатор 41143.500.1297 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Галерия