За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2529/31.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2529/31.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПП за довеждаща инфраструктура /газопроводно и водопроводно отклонения, трансформаторен пост и кабелно електрическо захранване 20 kV/ към поземлен имот с идентификатор 63427.309.30 по КК на град Русе и монтаж на пълначна станция за транспортируеми съоръжения за природен газ”

Писмо до възложителя с изх. № 2528/30.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2528/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 24150.53.14 по КК и КР на с. Духовец, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2527/30.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2527/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение ПИ с идентификатор 24150.53.15 по КК и КР на с. Духовец, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2524/30.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2524/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ за УПИ VIII-420, кв. 84 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград, с който урегулирания имот ще се отреди за смесено предназначение”

Писмо до възложителя с изх. № 2520/30.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2520/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на навеси и обори” с местоположение ПИ с идентификатор 00415.202.504 по КК и КР на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 2519/30.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2519/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и надстройка - тавански жилищен етаж на двуетажна сграда със смесено предназначение” с местоположение УПИ XIV-337, кв. 29 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2518/30.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2518/30.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4800.1.2 в магазин за пакетирани хранителни стоки и кът за кафе бар” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4800 по КК и КР на гр. Русе

Галерия