За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

За Екологична оценка на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на местността “Пчелина”, разположена в землищата на гр. Разград и с. Благоево, общ. Разград

Съобщение за провеждане на консултации 

За Екологична оценка на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на местността “Пчелина”, разположена в землищата на гр. Разград и с. Благоево, общ. Разград за отреждането й в зона за отдих, туризъм и спорт изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

1. Информация за възложителя:

Община Разград, бул. “Бели Лом” № 37а, гр. Разград

Лица за контакти:

-         инж. Надежда Мурджева – ръководител колектив разработил доклада за ЕО, тел. 0889 417 038;

-         Елвин Шукриева – отдел “Околна среда” при община Разград, тел. 084/618186;

2. Обща информация за предложения План 

а) основание за изготвяне на Плана – Решение на общински съвет № 183/07.09.2004г. и Закона за устройство на територията;

б) период на действие и етапи на изпълнение на Плана – Очаквано начало - 2015 г.

в) териториален обхват – райони 71, 87, 815, 816 по кадастралната карта на гр. Разград и район 105 в землището на с. Благоево, общ. Разград

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – защитена зона “Островче” с идентификационен код BG0000173 определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

д) основни цели на Плана – Разработване на първа регулация на местността “Пчелина”;

е) финансиране на Плана – Ресурсите за изготвяне на ПУП-ПЗ се осигуряват с общински и кредитни средства;

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана – 2014 г.

3. Орган, отговорен за приемането на Плана, и орган отговорен за прилагането на Плана – община Разград

4. Място за публичен достъп – всеки работен ден от 9 до 17 ч. в сградата на община Разград, Дирекция “Програми и околна среда”, ст. 103, считано от 20.03.2013г.

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване

на място: всеки работен ден от 9 до 17 ч. в сградата на община Разград, Дирекция “Програми и околна среда”, ст. 103 и по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За Екологична оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Съобщение за провеждане на консултации

За Екологична оценка на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., изготвена съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ бр. 57 от 2 Юли 2004 г., посл. изм. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.)

1. Информация за възложителя:

Министър на регионалното развитие и благоустройството, гр. София 1202, ул. „Кирил и Методий“ № 17–19

Лица за контакти:

Деница Николова, главен директор на главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Тел/факс/е-mail: 02/9405-439, факс: 02/987-74-50, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Иван Попов, началник на отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност”, ГД „ПРР”, 02/9405-662 факс: 02/987-74-50, е-mail: Димитър Бошикьов, главен експерт в сектор „Оценка”, отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност”, ГД „ПРР”02/9405-648, факс: 02/987-74-50, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2. Обща информация за предложената Програма

а) основание за изготвяне на Програмата – Оперативна програма „Региони в растеж” (ОПРР) 2014-2020 г. е изготвена в съответствие с ПМС №5/18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на ЕС за програмния период 2014-2020 г. и Решение на Министерски съвет (МС) № 328/25.04.2012 г. за одобряване на списъка с тематични цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмен период 2014-2020г., списък с програми и водещо ведомство за разработване на всяка програма.

ОПРР ще бъде одобрена официално с Решение на Европейската комисия (ЕК) и с Решение на МС и ще бъде част от Споразумението за партньорство между Република България и ЕК, който ще бъде изготвен в съответствие с чл. 13 от предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ и КФ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006.

б) период на действие и етапи на изпълнение на Програмата – периодът на действие на ОПРР 2014-2020 г. до приключване на всички проекти, финансирани по програмата е 01.01.2014 г. - 31.12.2022 г.

в) териториален обхват – национален, предвижда се ОПРР 2014-2020 г. да се фокусира предимно върху градските центрове в страната, като инвестициите се ограничат предимно в рамките на строителните граници на определените за подпомагане 67 града. В допълнение се предвижда и подкрепа за значими туристически атракции на територията на страната, на регионална пътна инфраструктура и на превенция на риска.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ) – всички зони, територии и места включени в НЕМ на територията на страната

д) основни цели на Програмата – програмата обхваща следните тематични цели от чл. 9 на проекта на общ Регламент за периода 2014-2020 г., като цели 5, 6 и 7 непосредствено са свързани с опазването на околната среда:

4. подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори;

5. насърчаване на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска;

6. опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност;

7. насърчаване на устойчивия транспорт и премахване на участъците с недостатъчен капацитет във всички ключови мрежови инфраструктури;

9. насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността;

10.инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот;

ОПРР включва един основен приоритет насочен към градското развитие. Приоритетът ще бъде изпълняван в рамките на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за определените за допустими български градове. В Националната концепция за пространствено развитие са идентифицирани градовете за подкрепа на интегрираното градско развитие по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., който включва 67 града.В рамките на този приоритет инвестициите ще се реализират в рамките на строителните граници на избираемите градове, в определените до 3 зони за въздействие - зони с преобладаващ социален характер, зони с потенциал за икономическо развитие, зони на публични функции с висока обществена значимост. Тези инвестиции могат да се реализират под формата на „Интегрирани териториални инвестиции”, съгласно член 99 от предложението за общ регламент за фондовете за следващия програмен период 2014-2020 г. Приоритетът обхваща следните инвестиции в рамките на Интегриран план за градско възстановяване и развитие: градска среда и превенция на риска в градската среда; общинска образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, спортна инфраструктура, възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие, интегриран градски транспорт, подобряване на енергийната ефективност в жилищни и обществени сгради.

В последния вариант на ОПРР, приет от Работната група на 18.12.2012 г., са включени 7 приоритетни оси, като Приоритетна ос 1 има 8 подприоритета, както следва:

 • Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
 1. Подприоритет 1: „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”
 2. Подприоритет 2: „Градска среда”
 3. Подприоритет 3: „Зони с потенциал за икономическо развитие”
 4. Подприоритет 4: „Спортна инфраструктура”
 5. Подприоритет 5: „Културна инфраструктура”
 6. Подприоритет 6: „Образователна инфраструктура”
 7. Подприоритет 7: „Здравна и социална инфраструктура”
 8. Подприоритет 8: „Интегриран градски транспорт”
 • Приоритетна ос 2: „Държавна образователна инфраструктура”
 • Приоритетна ос 3: „Държавна здравна и регионална социална инфраструктура”
 • Приоритетна ос 4: „Регионален туризъм”
 • Приоритетна ос 5: „Регионална пътна инфраструктура”
 • Приоритетна ос 6: „Превенция на риска”
 • Приоритетна ос 7 „Техническа помощ”

е) финансиране на Програмата – ОПРР 2014-2020 г., както и сегашната програма, основно ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (85%) и национално съфинансиране от държавния бюджет (15%).

ж) срокове и етапи за изготвяне на Програмата и наличие, нормативно регламентирано, на изискване за обществено обсъждане или друга форма за участие на обществеността – няма изискване за обществено обсъждане. В процеса на подготовката на Програмата ще се провеждат обсъждания със заинтересованите страни и с обществеността.

3. Орган, отговорен за приемането на Програмата и орган, отговорен за прилагането на Програмата

Органът, отговорен за одобрение на ОПРР 2014-2020 г., е ЕК. Редът за разработване на проектите на оперативни програми за следващия програмен период, тяхното внасяне, разглеждане и одобрение на национално ниво е разписан в ПМС №5/18.01.2012 г.

Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г. ще бъде главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, която е и Управляващ орган на ОПРР 2007-2013 г.

4. Място за публичен достъп – Проектът на ОПРР за периода 2014-2020 г., Екологичната оценка и Нетехническото резюме на Екологичната оценка са на разположение на интересуващите се на адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 109, ет. 1, отдел „ПОИП“, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Проектите на документите са публикувани на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (www.mrrb.government.bg), в секция „Регионално развитие”, категория „Проекти на стратегически документи”.

5. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване – от 15.03.2013 г. до 15.04.2013 г.

6. Начин за изразяване на становище – становищата и мненията могат да се депозират на място, с писма на адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 109 , по факс: 02/ 987-74-50 и по електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Решение № РУ-2-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-2-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на “Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на част от поземлен имот с идентификатор 46913.5.1 (пасище с обща площ 110.914 дка) по кадастралната карта на с. Малък Поровец, общ. Исперих, предвиждащ промяна предназначението на площ от 229 кв.м., с цел обособяване на нов имот с отреждане за техническа инфраструктура (път)”. Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.03.2013г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-20-ПР/2013 г.

Решение № РУ-20-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Използване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) като суровини за производство на отливки (слитъци и детайли) в съществуващ леярски цех и достигане на общ капацитет за леене на 14 т/ден цветни метали”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.506.30 по кадастралната карта на гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   20.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ– 19 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-19-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на сондажен кладенец, прокарване на водопровод и изграждане на инсталация за капково напояване на съществуващи овощни градини ”, с местоположение УПИ I-112 по плана на с. Черешово, общ. Сливо поле, ПИ с № 210003 в землището на с. Черешово, общ. Сливо поле, и ПИ с №№ 022002 и 022007 в землището на с. Малко Враново, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.03.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № 1129/12.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Сондаж и изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за захранване на система за капково напояване на обща площ 50 хектара” с местоположение: имот с номер 000264 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле

Изходящ № 1137/12.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за “Промяна предназначението и преустройство на съществуващи сгради в кланица с капацитет до 3.300 т. трупно месо/ден, месопреработвателен цех и допълващо застрояване”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.98.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Изходящ № 991/12.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение - кладенец за водоснабдяване на комплекс „Върбата” в землището на с. Пиргово, общ. Иваново” с местоположение: ПИ имот № 483009 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново

Изходящ № АО 900/12.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на поливна инсталация за напояване на зърнени култури” с местоположение: ПИ с № имоти с №№ 080001 и 080002 в землището на с. Белцов, община Ценово и имот с № 025003 в землището на с. Ценово, общ. Ценово

 

Изходящ № 255/12.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за напояване на полски култури” с местоположение: ПИ с № 001140 в землището на с. Малък Преславец, общ. Главиница

Галерия