За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 868/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 868/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно ел. захранване ”, с местоположение: поземлени имоти с идентификатори 24030.501.3149, 24030.501.3155 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 860/22.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 860/22.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за изкупуване, събиране и предварително третиране на хартия, картон и пластмаса”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.903 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 857/22.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 857/22.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към сграда за сезонно ползване”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.150.392 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 856/22.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 856/22.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на скрубер”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.506.26 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 854/22.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 854/22.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща жилищна сграда с пристройка в къща за гости и допълнително пристрояване - къща за гости”, с местоположение: УПИ ХV-763, кв. 103 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 853/22.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 853/22.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща GSM базова станция в GSM/UMTS базова станция и радиорелеен възел № 4572”, с местоположение: ПИ 156057 в землището на с. Николово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 843/21.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 843/21.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изместване трасето на въздушен електропровод (ЕП) 20 кV и водопровод”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 41143.503.2 в землището на с. Калипетрово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 842/21.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 842/21.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външна връзка за захранване на промишлена газова инсталация на природен газ в производствена и складова сграда”, с местоположение: УПИ VІІІ-1047, кв. ИПЗ по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 841/21.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 841/21.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 41143.503.2 в землището на с. Калипетрово, община Силистра

Галерия