За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 799/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 799/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабелна електронна съобщителна мрежа”, с местоположение: на територията на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 798/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 798/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабелна електронна съобщителна мрежа”, с местоположение: на територията на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 797/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 797/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от съществуваща детска градина в социален дом”, с местоположение: УПИ ІV, кв. 9 по плана на с. Бъзън, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 792/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 792/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на магазин в студио за фризьорски и козметични услуги”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.1.2.1621 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 791/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 791/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението и преустройство на съществуваща работилница в автодиагностичен център”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.1.64.11 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 790/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 790/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автодиагностичен център и пункт за периодични прегледи на техническата изправност на пътни превозни средства”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.300.28 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 789/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 789/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на жилищна сграда”, с местоположение: УПИ ІІІ-239, кв. 36 по плана на с. Пиргово, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 788/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 788/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на котелно помещение и стругарно във фуражен цех”, с местоположение: имот № 1993 по плана на гр. Бяла

Галерия