За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 787/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 787/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и модернизация на Читалище "Възраждане 1906"”, с местоположение: имот № 501.740 по плана на с. Щръклево, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 786/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 786/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение”, с местоположение: от съществуващ уличен водопровод по имот 000007 в землището на с. Майор Ценович, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 783/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 783/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 00895.502.701 по кадастралната карта на с. Айдемир, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 782/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 782/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на БКТП 20/04-250 КVА, включващо захранване на БКТП с кабелен извод 20 КV от ЖР стълб с разеденителен закрит монтаж кабелен тип (РМзК) 20 КV и кабелна линия ниско напрежение НН за нуждите на обект - НАР "Абритус" гр. Разград ”, с местоположение: поземлени имоти с идентификатори 61710.503.6377, 61710.503.501, 61710.503.502, 61710.503.6315, 61710.503.6318 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 781/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 781/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на казан за изваряване на ракия”, с местоположение: УПИ VІ-97, кв. 27 по плана на с. Прелез, община Завет

Писмо до възложителя с изх. № 764/14.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 764/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно ел. захранване с електрически кабел (ЕК) 20 кV на бетонен комплексен трансформаторен пост (БКТП) 20/0,4 кV, 630 кVА до ПИ 41143.503.140 на "Фурна" в с. Калипетрово, община Силистра”

Писмо до възложителя с изх. № 762/14.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 762/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на плодохранилище, гараж за селскостопанска техника и навес за селскостопански сечива”, с местоположение: УПИ ХІ-260, ХІ-843, кв. 47 по плана на гр. Сливо поле

Галерия