За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1837/10.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1837/10.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Кабелна линия и БКТП за присъединяване на фотоволшаична електрическа централа", с местоположение ПИ 15761.32.40, 15761.501.567, 15761.501.533, 15761.501.415, 15761.33.146, 15761.32.153, 15761.32.40 по КККР на с. Голям извор

Писмо до възложителя с изх. № И-1836/10.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1836/10.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Присъединяване чрез кабел НН 0.4 kV на ФвЕЦ с мощност 29.68 kW към ТП „Т-2 Богданци", с местоположение ПИ 04666.7.186, 04666.501.625, 04666.501.352, 04666.7.122 по КККР на с. Богданци

Писмо до възложителя с изх. № И-1835/10.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1835/10.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Технологична, екологична модернизация и автоматизация на стопанството на Райкови 2010", с местоположение ПИ 20184.1.228 по КККР на гр. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № И-1826/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1826/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ VI-1159, кв. 77 по плана на с. Тръстеник, общ. Иваново"

Писмо до възложителя с изх. № И-1825/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1825/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ IV-1157, кв. 77 по плана на с. Тръстеник, общ. Иваново"

Писмо до възложителя с изх. № И-1824/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1824/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ I-1154, кв. 77 по плана на с. Тръстеник, общ. Иваново"

Писмо до възложителя с изх. № И-1823/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1823/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Самостоятелно водопроводно отклонение /СВО/ за поземлен имот с идентификатор 66425.501.58 по КК и КР на гр. Силистра, ул. Патриарх Евтимий № 27, общ. Силистра, обл. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. № И-1822/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1822/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Разширение на съществуващо стопанство от трайни насаждения", с местоположение ПИ 84049.111.20 по КККР на с. Щръклево

Писмо до възложителя с изх. № И-1821/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1821/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и преустройство на навес в склад с хладилни зали и складова площ, УПИ XIX, кв. 105 по плана на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1817/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1817/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на парцел I за имот 1359 и парцел II за имот 1360, кв. 34 по плана на с. Дянково, общ. Разград"

Галерия